Priručnik za socijalne veštine

Socijalne veštine

Socijalne veštine

Priručnik za socijalne veštine nastao je u okviru angažovanja IAN Telecentra na promociji i razvoju veština za analizu vlastite ličnosti, za bolje upravljanje vlastitim resursima i karijerom i komunikativnim veštinama. Namenjen je polaznicima kurseva socijalnih veština, ali i svima onima koji žele da se upoznaju sa ovom oblašću.

Socijalne veštine su “sposobnosti prilagođavanja i pozitivnog ponašanja koje omogućuju osobama da se uspešno nose sa zahtevima i izazovima koje pred njih postavlja život svakoga dana” (definicija Svetske zdravstvene organizacije – WHO).

Ova definicija se odnosi na veliku grupu psihosocijalnih i međuljudskih veština uključujući i veštine donošenja odluka i rešavanja problema, kreativno i kritiko mišljenje, komunikaciju i međuljudske odnose, svest o sebi, i nošenje sa emocijama i uzrocima stresa. Sve ove veštine mogu Vam pomoći da vodite zdrav i produktivan život.

Današnji svet rada se umnogome razlikuje od nekadanjeg. Promene i nesigurnost predstavljaju pravilo. Promena posla šest do osam puta u toku života postaje opšte pravilo. To znači da ćete moda morati da u isto vreme stižete obrazovanje potrebno za određenu karijeru i tragate za zaposlenjem. Više nije realistino očekivati da nakon formalnog obrazovanja usledi jedna karijera sa utvrđenim pravilima razvoja nakon koje čovek odlazi u penziju. Danas je naglasak na učenju tokom celog života i višestrukoj promeni radnih mesta / karijere.

Socijalne veštine nisu vezane za specifičan posao, ve se nalaze u osnovi uspešnog obavljanja bilo kog posla. One se primenjuju u svim radnim okruženjima i mogu se lako prenositi iz jedne oblasti ljudskog rada na druge. One olakšavaju snalaženje u savremenom svetu poslova, usmenu i pisanu komunikaciju, otkrivanje i izbor poslova koji odgovaraju Vašim sposobnostima i potencijalima, sistematično planiranje razvoja Vaše karijere, snalaženje u promenama koje se dešavaju u našem društvu, sposobnost prilagođavanja u toku rešavanja problema, kreativno mišljenje, efikasno upravljanje vlastitim resursima, timski rad, uspešno vođenje tima, upravljanje linim razvojem.

Autori članaka, od kojih su neki sertifikovani od strane britanskog instituta The Chartered Institute of Personnel and Development, dok su drugi psiholozi i psihoterapeuti različitih terapijskih usmerenja, obradili su sledeće teme u Priručniku:

Ivan Stojilović se u tekstu “PREPOZNAVANJE I ANALIZA INDIVIDUALNIH POTENCIJALA” bavi značajem potencijala pojedinaca, pre svega u profesionalnom okruženju, vrstama i karakteristikama potencijala i načinima za njihovo određivanje. Nezavisno od toga da li se radi o ličnom razvoju, profesionalnoj selekciji ili orijentaciji potrebno je upoznati vlastite potencijale. Razvojne alternative proizilaze iz onoga što pojedinac, od svega što može, radi ono što najbolje ume, što radi sa zadovoljstvom i što ga u potpunosti zaokuplja. Psihološki testovi mogu pomoći da se bolje razumeju vlastiti kvaliteti kroz identifikovanje oblasti u kojima pojedinac ve ima veštine, sposobnosti i interesovanja. Oni Vas mogu i upozoriti i ukazati Vam na oblasti u kojima bi trebalo da razvijate svoje sposobnosti. U stanju ste da sa više samopouzdanja donesete odluke o putu kojim će ići Vaša karijera ako razumete šta volite (a šta ne volite) i šta radite dobro (a šta ne tako dobro). Test koji Vas odvraća od jedne vrste posla ili obuke može vas usmeriti ka drugoj vrsti posla.

Autorka Ivana Vidaković u tekstu pod naslovom “LIČNI I PROFESIONALNI RAZVOJ” bavi se pitanjem razvijanja vlastite efektivnosti i osposobljavanja samostalnog planiranja i upravljanja vlastitom karijerom i profesionalnim razvojem. Za donošenje odgovarajuće odluke o usmeravanju ili promeni karijere dragocena je pomoć obučenog i senzitivnog savetnika. Sagledavanje svih aspekata situacije, dosezanje take iz koje može biti doneta racionalna odluka, emocionalna podrška, upravljanje odnosima, prevazilaženje gubitaka i prihvatanje promena, oporavak od naručenog samopoštovanja – samo su neke od tema koje se razmatraju u članku. Sposobnosti donošenja adekvatnih životnih i profesionalnih odluka postaju međusobno sve zavisnije, a upravljanje karijerom sve važnije da bi se odgovorilo na izazove i zahteve promena u društvima u tranziciji. Poslodavci traže od zaposlenih fleksibilnost i sposobnost da odgovore na njihove nove zahteve, očekuju da zaposleni sami preuzmu odgovornost za upravljanje svojim razvojem, kreiraju ili prihvate nove zadatke i druge razvojne mogućnosti, pre nego da čekaju na posao ili unapređenje.

Sandrina Špeh Vujadinović u članku “SELF MANAGEMENT – UPRAVLJANJE VLASTITIM RESURSIMA” polazi od osnovne pretpostavke da pojedinci koji imaju potrebu za promenom, imaju veće šanse za uspeh ako mogu da kontrolišu proces promena. Umesto da psiholog koristi psihološke postupke da bi doveo do promene u ponašanju, bolje je podučiti ljude o ovim postupcima i pomoći im da ih na sebi primene. Kada pojedinci preuzmu kontrolu nad vlastitim promenama, osećaće se uspešnim i promena će duže trajati nego kada oni osećaju da neko drugi za njih sprovodi promene. Na ovaj način programi upravljanja sobom mogu uticati na veliki broj emotivnih kompetencija, uključujući: tačnu samoprocenu, samopouzdanje, samokontrolu, savesnost i pouzdanost. Deo lanka je posebno usmeren na učenje veština za efikasno upravljanje vlastitim vremenom (Time management).

ASERTIVNO PONAŠANJE” autorke Biljane Petrović bavi se osnovnim konceptom asertivnog ponašanja: naše želje i potrebe su važne, ali istovremeno nisu važnije od želja i potreba drugih. Asertivno ponašanje je alternativa agresivnom ponašanju koje se bazira na verovanju da su naše želje i potrebe prioritetne u odnosu na potrebe drugih. Takođe, asertivnost je alternativa submisivnom ponašanju koje se bazira na pretpostavci da su naše želje i potrebe manje važne od želja i potreba drugih ljudi. Asertivnost je ponašanje koje se uči. Ako niste imali dobre modele asertivnog ponašanja u porodici ili školi, znači da nikada niste imali prilike da ovu osobinu razvijete kod sebe. Da biste bili asertivni, potrebno je da na život gledate pozitivno i da imate doživljaj line vrednosti (samopoštovanje i samopouzdanje). Potrebno je da Vam budu jasna Vaša prava i Vaše odgovornosti.

O pravilima uspešne prezentacije možete čitati u članku Branka Vujadinovića “VEŠTINE PREZENTACIJE“. Uspešna komunikacija zahteva od onih koji komuniciraju da prenose svoje poruke na način koji je osmišljen za njihovu ciljnu publiku. Kreiranje i izvođenje uspešne prezentacije zahteva osnovno razumevanje procesa komunikacije. Većina poslovnih prezentacija zahteva jasno i nedvosmisleno prenošenje poruke na način koji će biti jasno razumljiv primaocu. Komunikacija je veština, i kao i svaka druga veština ona zahteva vežbanje. Usavršavanje kroz vežbu je ono što veštinu razlikuje od drugih oblika znanja. Razumevanje teorije komunikacije i uspešne prezentacije neće samo po sebi učiniti od nekoga brilijantnog prezentera, ali će on/a biti svestan na koji način svojom prezentacijom može da postigne maksimalan efekat. Najvažnije je upamtiti da postoji verovatnoća da poruka koju ovek namerava da prenese bude pogrešno shvaćena. Zbog toga, osim što treba pažljivo da pripremite i predstavite svoju poruku, važno je da budete na oprezu i zapazite bilo kakav znak koji ukazuje na to da publika pogrešno shvata ono što elite da kažete. Prezenter ima odgovornost da stalno proverava da li je poruka primljena, shvaćena, tačno protumačena i zapamćena.

Sposobnost da se jasno komunicira pisanim putem jeste veština presudna kako za uspeh u toku akademskog obrazovanja tako i za uspeh u profesiji. članak “PISANA KOMUNIKACIJA I PISANJE CV-a” autorke Višnje Trbojević objašnjava da komunikacija pisanim rečima mora biti konkretnija nego usmena komunikacija, sa manje prostora za greške, što znači da oni koji komuniciraju pismenim putem imaju još neke izazove ispred sebe uključujući gramatiku, ton pisanog teksta, pravopis, stil pisanja kao i upotrebu odgovarajućih reči. Deo lanka je posvećen i uspostavljanju dobrih praksi u pisanoj komunikaciji na engleskom jeziku.

Nakon što pročitate članak “KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE KONFLIKATA” autorki Višnje Trbojević i Bojane Trivunčić, upoznaćete se sa prirodom konfliktnih situacija, osnovnim konceptom klasifikacije konflikata i njihovim rezultatima. Članak vas upoznaje sa osnovnim znanjima potrebnim za procese pregovaranja i medijacije i sledećim veštinama komunikacije: aktivno slušanje, pružanje povratne informacije, asertivno ponašanje, decentracija i mapiranje potreba i strahova. Ova nova znanja pružaju mogućnost čitaocima da rešavaju buduće konfliktne situacije na konstruktivan način.

Članak “PROJEKTNO UČENJE” autorki Višnje Trbojević i Bojane Trivunčić bavi se objašnjenjem i korišćenjem projektnog učenja u procesu učenja. Projektno učenje je način aktivnog učenja koji stavlja akcenat na aktivnosti učenika kroz planiranje, razvoj i prezentaciju projekta kao i na grupnom radu i saradnji. Važna prednost ovog modela je njegova primenjivost u različitim životnim situacijama. Posedovanje osnovne funkcionalne i numerike pismenosti više nije dovoljno za razrešenje kompleksnih životnih problema. Danas je potrebno razvijati veštine potrebne u modernom društvu kao što su: timski rad, rešavanje problema, prikupljanje informacija, upravljanje vlastitim resursima i vremenom i sažimanje prikupljenih podataka i informacija. Upravo ovo zahteva projektno učenje.

U tekstu “UČENJE UČENJA” autorka Sandra Ili nas upoznaje sa definicijom pojma “učenje učenja”, zato je ono bitno i koji su njegovi ciljevi i uslovi. Danas se smatra da će 21. vek biti težak za one koji ne znaju kako da uče. U prošlosti je bilo sasvim normalno da se školovanje zavri sa 16 godina i smatralo se da se time završava i sa učenjem. Danas, ova slika izgleda značajno drugačije. U poslovnom svetu, “posao za ceo život” više ne postoji i nove tehnologije su promenile način na koji radimo. U delu o metodama i tehnikama uspešnog učenja autorka nas upoznaje sa najefikasnijim načinima uspešnog učenja kao što su: osmišljavanje, učenje celine, aktivno učenje i preslišavanje, značaj stvaralaštva i dobrog vremenskog rasporeda.

css.php